blockimage

Liepājas atklātais peldējums

2023. gada 12. augustā

Atbalsta

 
 

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevums

Veicināt un popularizēt peldēšanu Liepājā, kā visiem pieejamu sporta veidu.

Veicināt cilvēku regulāru nodarbošanos ar fiziskām aktivitātēm brīvā dabā.

Audzināt cilvēkos saudzējošu attieksmi pret dabu un popularizēt tīru vidi Liepājā un Latvijā.

Noskaidrot sacensību labākos peldētājus.

2. Vieta un laiks

Sacensības notiks 2023. gada 12. augustā, Liepājā, Beberliņu ūdenskrātuves ziemeļu daļā pie Piedzīvojumu parka “Tarzāns” (Lībiešu 8, Liepāja, navigācijā – Liepājas Tarzāns vai VeloRonis). Sacensību atklāšana 12.00.

3. Vadība

Peldēšanas sacensības atklātā ūdenī “Liepājas atklātais peldējums” organizē Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis” ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības atbalstu.

4. Sacensību programma

 • 10.30 – 11.30 Reģistrācija
 • 12.00 Atklāšanas ceremonija, informācija, iesildīšanās
 • 12.30 starts VeloRoņa 100 m peldējums bērniem (A, B grupa)
 • 12.40 starts VeloRoņa 100 m peldējums tautas klasē (C – G grupa)
 • 12.50 starts Latswim 1000 m peldējums sievietēm, vīriešiem
 • 13.30 starts Čili Pizza 400 m peldējums sievietēm
 • 13.40 starts Čili Pizza 400 m peldējums vīriešiem
 • 14.00 starts Eugesta 2000 m peldējums sievietēm, vīriešiem

Atkarībā no pieteikušos dalībnieku skaita pasākuma organizatoriem ir tiesības programmu mainīt, par to paziņojot pasākuma dalībniekiem.

5. Dalībnieku grupas

 • A 7-12 gadi
 • B 13-16 gadi
 • C 17-20 gadi
 • D 21-29 gadi
 • E 30-39 gadi
 • F 40-49 gadi
 • G 50 +

Dalībnieku vecumu nosaka pilnos gados uz pasākuma dienu – 12. augustu.

6. Distances

 • VeloRoņa 100 m distance – startē A un B grupas, kā arī apvienotā C – G grupa
 • Čili Pizza 400 m distance – startē A – G grupas 
 • Latswim 1000 m distance – startē B – G grupas
 • Eugesta 2000 m distance – startē B – G grupas

Distanci dalībnieks drīkst veikt jebkurā peldēšanas stilā un peldēšanas tērpā. 

Peldēšanas palīglīdzekļus izmantot nav atļauts (izņemot drošības pludiņu).

7. Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām internetā

Līdz 7. augusta plkst 23:59 iepriekšējā pieteikšanās tiek veikta mājaslapā veloronis.lv.

Lai pieteiktos sacensībām internetā 7. augustam:

 • mājaslapā veloronis.lv tiek aizpildīta sacensību pieteikuma forma;
 • pārskaitīta dalības maksa uz organizatora norēķinu kontu saskaņā ar tālāk norādīto cenrādi:

Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs „VeloRonis“
Reģ. Nr. 40008220083
AS “SEB banka”
LV60UNLA0050021816720
Maksājuma mērķis: vārds, uzvārds, distance.

Piesakoties sacensībām internetā, dalībnieks apņemas arī reģistrācijā klātienē 12. augustā uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un dalībnieku sarakstā ar savu* parakstu apliecina:

 • piekrišanu sacensību nolikumam;
 • personīgu atbildību par savu veselības stāvokli sacensību laikā.

*Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, dalībnieku sarakstā parakstās vecāki, aizbildnis vai pilnvarotā persona.

8. Reģistrācija sacensībām klātienē

Jauni dalībnieki klātienē var pieteikties ierobežotā skaitā. Aicinām dalībniekus pieteikties laicīgi internetā līdz 7. augustam.

Sacensību dienā, 12.augustā, no pulksten 10.30 līdz 11.30 reģistrācija un dalības apmaksa tiek veikta klātienē sacensību reģistratūrā.

Reģistrējoties sacensībām klātienē dalībnieks:

 • apņemas uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;
 • aizpilda sacensību dalības pieteikuma anketu;
 • samaksā dalības maksu skaidrā naudā.

Aizpildot sacensību dalības pieteikuma anketu, dalībnieks ar savu** parakstu apliecina:

 • piekrišanu sacensību nolikumam;
 • personīgu atbildību par savu veselības stāvokli sacensību laikā.

**Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, pieteikuma anketu paraksta vecāki, aizbildnis vai pilnvarotā persona.

9. Dalības maksa

Distance Grupa Piesakoties internetā līdz

7. augustam (eur)

Piesakoties klātienē 12. augustā (eur)
VeloRoņa 100 m A

B

C, D, E, F, G

0

5

15

0

10

20

Čili Pizza 400 m A

B

C, D, E, F, G

0

5

15

0

10

20

Latswim 1000 m B

C, D, E, F, G

5

15

10

20

Eugesta 2000 m B

C, D, E, F, G

5

15

10

20

Piesakoties peldējumam vairākās distancēs, katra nākamā distance maksā:

 • B grupai  – 3 EUR vai 6 EUR (klātienē 12. augustā);
 • C, D, E, F, G grupām – 9 EUR (internetā līdz 7.augustam) vai 12 EUR (klātienē 12. augustā).

Dalībniekiem, uzrādot pensionāra apliecību, dalības maksai 50% atlaide.

10. Sacensībās iekļauts

 • dalībnieka starta komplekts;
 • mantu glabātuve un velonovietne sacensību vietā;
 • profesionāli fotogrāfi sacensību laikā;
 • apliecinājums par dalību sacensībās.

11. Uzvarētāja noteikšana

Uzvarētāji tiek noteikti katrā grupā atsevišķi.

12. Apbalvošana

1.-3.vietas ieguvēji katrā grupā tiek apbalvoti ar diplomiem un piemiņas balvām.

Balva absolūtajam uzvarētājam katrā distancē.

Iespējamas organizatoru pārsteigumu balvas dalībniekiem.

13. Protesti

Sacensību noteikumus tiesnesis izskaidro dalībniekiem pirms katra distances peldējuma.

Dalībnieks apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret sacensību organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ.

Ja dalībnieks redz, ka noteikumi netiek ievēroti, ieteicams brīdināt dalībnieku, kā arī skatītāju, kurš pārkāpj noteikumus un/vai paziņot par to sacensību organizatoriem.

Protesti jāiesniedz rakstiskā veidā sacensību organizatoriem 15 min. laikā pēc pieņemtā lēmuma (protesta) pasludināšanas, iemaksājot drošības naudu 15 EUR apmērā. Protestu izskatīšana notiek pēc katras distances finišā. Ja protests apmierināts, drošības naudu atdot protesta iesniedzējam.

14. Rezultāti

Dalībnieka vieta grupā, grupa, rezultāts, pilsēta un klubs/biedrība tiks publicēti šeit pēc sacensībām.

15. Reklāma

Piesakoties sacensībām, sacensību dalībnieki apliecina, ka piekrīt sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām.

16. Sacensību nolikums un tā izmaiņas

Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoru ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā, kā arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt izmaiņas šajā nolikumā.

Organizatori nenes atbildību par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

Sacensību dalībnieks viennozīmīgi piekrīt šim nolikumam un apņemas to ievērot.

Pēdējās izmaiņas šajā nolikumā veiktas 05.02.2023.

17. Personas datu aizsardzība

Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis” kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu.

Datu pārzinis ir Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis” , adrese: Siguldas iela 19-41, Liepāja, LV-3401.

Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto grupu. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.

Publiski redzamajos rezultātos ir redzams dalībnieka izvēlētā grupa, vārds, uzvārds, klubs un/vai pilsēta un izcīnītā vieta. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu info@veloronis.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.

Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.

Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā veloronis.lv, medijos un sociālajos portālos.

Dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, sūtot savas vēlmes uz e-pastu info@veloronis.lv.

KONTAKTI:

veloronis@veloronis.lv

Inga Krivcova +371 26324104

Margarita Teivāne +371 29748164